REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CORNEROS.PL

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Corneros.pl (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego corneros.pl, prowadzonego przez Mariola Olszok Corneros.pl, ul. Szembeków 16, 63-645 Łęka Opatowska, NIP: 9970024738, REGON: 364586564.

1. Defincje

llekroć w niniejszym Regulaminie użyto jednego z poniższych wyrażeń, należy nadawać im poniższe znaczenie:

  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zakupu w Sklepie internetowym;
  • Konsument – osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Oferta – ogół Produktów dostępnych w Sklepie internetowym;
  • Produkt – towar sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego,;
  • Sklep internetowy – platforma sprzedaży towarów i usług dostępna na stronie internetowej www.corneros.pl;
  • Zakup – czynność prawna, w ramach której Klient składa wiążące oświadczenie woli drogą elektroniczną w celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego, określającego rodzaj, oraz ilość Produktu oraz sposób dostawy

2. Postanowienia ogólne

2.1 Przedmiotem regulacji Regulaminu jest określenie zasad dokonywania Zakupów w Sklepie internetowym, zwrotu zamówionych Produktów oraz procedur reklamacyjnych.

2.2 Operatorem Sklepu internetowego jest Mariola Olszok Corneros.pl, ul. Szembeków 16, 63-645 Łęka Opatowska, NIP: 9970024738, REGON: 364586564.

2.3 Regulamin określa sposób korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania Zakupów, realizacji usług oraz odstępowania od umów zawartych za pośrednictwem sieci Internet.

2.4 Dla korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadania urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet. Operator Sklepu nie ponosi kosztów związanych z dostępem Klienta do Internetu. Urządzenie końcowe musi być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych oraz najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej java script. Urządzeniem końcowym może być w szczególności telefon komórkowy z dostępem do
Internetu, tablet, komputer stacjonarny, laptop. Klient powinien posiadać dostęp do konta poczty elektronicznej w celu rejestracji konta lub złożenia zamówienia bez rejestracji.

2.5 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego. Klient jest uprawniony do pobrania, zachowania lub wydrukowania Regulaminu.

2.6 Jeżeli Klient jest osobą fizyczną, dla dokonania Zakupu konieczne jest ukończenie wieku 18 lat.

3. Sklep internetowy

3.1 Zakup w Sklepie internetowym dokonywany jest przy użyciu dostępnego formularza zamówienia.

3.2 Operator Sklepu internetowego stosuje rozwiązania teleinformatyczne zapobiegające pozyskaniu danych wprowadzonych przez Klienta przez osoby nieuprawnione, utracie danych oraz wprowadzaniu modyfikacji danych przez osoby do tego nieuprawnione.

3.3 Modyfikacja zamówienia możliwa jest do czasu zatwierdzenia zamówienia i złożenia oświadczenia woli o Zakupie w formie elektronicznej.

3.4 W wypadku dokonania Zakupu, zamówienie jest realizowane w terminie do 6 tygodni roboczych od dnia zaksięgowania zaliczki w wysokości 25% ceny na rachunku bankowym Operatora sklepu.

3.5 Klient jest uprawniony do rezygnacji z Zakupu do czasu jego opłacenia. Po upływie terminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje (art.38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta).

3.6 Produkty umieszczone w Sklepie internetowym zawierają szczegółowy opis właściwości Produktów.

3.7 Treść zawartej umowy zostaje utrwalona, zabezpieczona i udostępniona Klientowi w drodze wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną po złożeniu zamówienia. Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. Klient ma możliwość otrzymania w każdym czasie na żądanie kopii tak zawartej umowy, która przechowywana jest przez Operatora Sklepu internetowego przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie.

3.8 Obowiązującym językiem jest język polski.

4. Dostawa Produktów

4.1 Dostawa Produktów dokonywana jest na adres Klienta, wskazany podczas dokonywania Zakupu.

4.2 Czas dostawy Produktów po realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z podmiotem profesjonalnym zajmującym się przewozem rzeczy. Po przyjęciu przesyłki przez przewoźnika Klient otrzymuje dane umożliwiające bezpośredni kontakt z podmiotem zajmującym się dostawą zamówionego produktu.

4.3 Koszty Dostawy ponosi Klient. Koszt dostawy wyszczególniony jest podczas składania zamówienia. W wypadku odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów dostawy.

5. Płatność

5.1 Klient uiszcza cenę za Produkt w następujący sposób:

a. Kwota zaliczki na poczet ceny w wysokości 25% przelewem na rachunek bankowy;

b. Pozostała do zapłaty cena w wysokości 75% – płatna jest przy odbiorze zamówienia- gotówką.

6. Odstąpienie od Umowy

Klient jest uprawniony do rezygnacji z Zakupu do czasu jego opłacenia zaliczki na poczet ceny. Po upływie tego terminu zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art.38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta).

7. Reklamacje

7.1 Rękojmia za wady określona jest w Kodeksie cywilnym. Wobec Konsumentów Operator sklepu internetowego ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie określonym przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu cywilnego.

7.2 W wypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady jest wyłączona za wyjątkiem wad podstępnie zatajonych.

7.3 Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@corneros.pl lub pocztą na adres: Mariola Olszok Corneros.pl, ul. Szembeków 16, 63-645 Łęka Opatowska. Reklamacje powinny zawierać opis wady oraz dane identyfikacyjne i kontaktowe umożliwiające kontakt z Klientem.

7.4 Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni. Nierozpoznanie reklamacji w zakreślonym terminie będzie równoznaczne z uznaniem zasadności reklamacji.

7.5 W wypadku usterek w działaniu Sklepu internetowego prosimy o ich zgłaszanie na adres poczty elektronicznej: kontakt@corneros.pl lub pocztą na adres: Mariola Olszok Corneros.pl, ul. Szembeków 16, 63-645 Łęka Opatowska.

7.6 Reklamacja powinna zawierać opis usterki oraz dane identyfikacyjne i kontaktowe umożliwiające kontakt z Klientem.

8. Gwarancja

Oferowany produkt, jak również poszczególne jego elementy są fabrycznie nowe i objęte 24 miesięczną gwarancją.

9. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń oraz reklamacji

9.1 Klient będący Konsumentem ma możliwość wykorzystania pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz reklamacji, w tym możliwości wszczęcia postępowania mediacyjnego przed właściwym Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do korzystania z nieodpłatnej pomocy świadczonej przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów oraz Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. 9

9.2 Na stronie internetowej Komisji Europejskiej UE dostępna jest platforma do internetowego rozstrzygania sporów (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

9.3 W wypadku spraw międzynarodowych możliwe jest skorzystanie z pomocy Europejskich Centrów Konsumenckich .

9.4 Szczegółowe informacje dostępne sąd pod adresem internetowym https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9.5 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń i reklamacji mają charakter dobrowolny i wymagają zgody stron.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Właściwość Sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

10.3 Umowy podlegają prawu polskiemu.